Nimi logistiikka on tullut tutuksi viime vuosikymmeninä sekä suomalaisille että ympäri maailman. Mitä Logistiikka käsitteenä tarkoittaa? Logistiikka kuuluu kokonaisvaltaiseen liiketoimintaan liittyvään ajatteluun, johon sisältyvät kuljetukset, tiedonsiirto, vaihto-omaisuuden varastointi, materiaalin käsittely ja pakkausten integroidut prosessit.

Lyhyesti sanottuna, logistiikka tarkoittaa tiedon, tuotteen, rahan tai palvelun organisaation kautta tapahtuvaa hallintaa, jossa tavoitellaan yritysten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä. Hyvin hoidettu logistiikka parantaa koko yrityksen tulosta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Asiaan liittyen yritykset kouluttavat henkilöstöään, pitävät kokouksia ja suunnittelupalavereja sekä kutsuvat ulkopuolisia luennoitsijoita logistiikkaosaajien joukosta. Kokousten jälkeen on mukava nauttia kahvit ja rentoutua vaikka mukavien pelien avulla. Tiesitkö, että rentouttavat ja erilaisia toimintatapoja kehittävät seurapelit löytyvät kätevästi verkosta.

Logistiikkaan liittyvät toiminnot Suomessa

Suomessa logistiikan onnistumisen omia erityisvaatimuksia aiheuttavat pitkät etäisyydet esimerkiksi Helsingistä Ivaloon, jossa keli saattaa olla todella erilainen saman tai lähipäivien aikana. Suomi on lisäksi tuonnissaan ja viennissään täysin riippuvainen tärkeistä merikuljetuksista. Suomen sijainnista maailman kartalla johtuen suomalaisille yrityksille tulevat logistiikkapalveluiden kustannukset ovat hyvin korkeat, eli kaikkein korkeimmat Euroopan alueella. Suomessa on pieni asukastiheys, joka tuo suuria kustannuksia, jonka lisäksi Suomi sijaitsee erittäin kaukana muista päämarkkina-alueista.

Suomalaiset yritykset ovat viime vuosina hakeneet koko ajan taloudellisempia, mutta kuitenkin liiketoiminnan kannalta tehokkaimpia ratkaisuja ja toimintatapoja. Muutoksia on tehty muun muassa fyysisen logistiikan ohjaukseen ja käytössä oleviin IT-ratkaisuihin. Tietotekninen osaaminen ja yrityksen asiakastoimialojen täydellinen tunteminen tuovat logistiikan käyttöön aivan uusia toimintamalleja.

Toimivan logistisen ajattelun hyödyt

  • Investointien suuntaaminen esiselvitysten avulla
  • Asiantuntemuksen kasvu suunnitteluun ja erilaisiin määrittelyihin
  • Kehitystarpeiden parempi huomioiminen ja niihin ennalta panostaminen
  • Asiantunteva toiminnan ohjaus tilanteissa, joissa yrityksellä on monia erilaisia asiakkaita
  • Riippumattoman neuvonantajan käyttäminen monissa järjestelmähankkeissa

Toimiva logistinen ajattelu tuo yrityksille monia hyötyjä, kuten lisää osaamista, uusia asiakkaita, tyytyväisyyttä ja enemmän yhteistyötä yritysten nykyisten asiakkaiden taholta sekä tärkeintä, eli toivottua taloudellista kasvua.

Kauppakeskusten ja satamien logistiset toiminnot – miten ne eroavat toisistaan?

  • Kauppakeskusten suunnittelu ja rakentaminen

Miten kauppakeskusten asiakasvirrat saadaan lisääntymään? Asialla tarkoitetaan kaikkia kävijöitä yhden päivän aikana. Suoritetaan asiakasvirtaselvityksiä, joista voidaan huomata yksittäisten kauppakeskusten vuotuinen sekä päivittäinen että niin sanottujen ”huipputuntien asiakasmäärä.”

Kyseisiin tietoihin perustuen suunnitellaan toimivat ja huolletut liukuportaat, hissit ja kauppakeskuksen pysäköintipaikat, jolloin saadaan lisää tietoa autolla kulkevien asiakkaiden määrästä eri aikoina. Toimitusten ajankohdat esimerkiksi tuoretuotteiden kohdalla ovat hyvin tärkeät, joiden lisäksi huolehditaan tarkan aikataulun avulla tapahtuvasta kodinkoneiden, vaatteiden ja urheiluvälineiden sekä kaikkien muihin tuoteryhmiin kuuluvien tavaroiden toimituksista.

Käytännön tasolla sekä tavaravirtojen huolellinen kartoitus, kuljetusten tarkka aikataulutus, toiminnallinen- ja Layout-suunnittelu, huoltoajoneuvoliikenteeseen kuuluvien ajoneuvojen tarkka määrä ja ajolinjojen mitoitus, huoltohissien mitoittaminen ja tulevien tavaravirtojen simulointi ja reitittäminen myymälätiloissa ovat erittäin tärkeitä logistiikkaan kuuluvia seikkoja. Kauppakeskusta suunniteltaessa ja rakennettaessa edellä mainitut seikat ovat erittäin tärkeitä, joiden avulla arkkitehdit ja rakentajat pääsevät aloittamaan tulevaa kauppakeskus -projektia.

  • Sataman toimivuus yleissuunnitelman perusteella

Sataman yleissuunnitelmaan pitää aina kiinnittää runsaasti huomiota, sillä se on koko sataman tulevan toimivuuden perusta. Satamissa kohtaavat toisensa sekä maantie-, vesi ja raideliikenne, joten yleissuunnitelman tulee palvella kaikkea osa-alueeseen kuuluvaa liikennettä. Toiminnan kehittäminen vaatii perusteellista logistiikan, talouselämän ja satamaan liittyvän toimintaympäristön tuntemusta. Tulevien huomattavien investointien varalta sekä terminaalilla että koko satamalla pitää olla toimiva ja ajantasainen yleissuunnitelma käytössään. Suunnitelmaan kuuluvat investointien jaksottaminen ja vaiheittainen toteuttaminen, joiden pohjalta suunnitellaan satamien, toimitusketjujen ja tuotantolaitosten tulevaa toimintaa.

galore