Esittelemme tässä artikkelissa logistiikan historiasta pienen tiivistelmän, ja kerromme mistä logistiikassa pohjimmiltaan on kyse. Vaikka logistiikka terminä onkin suhteellisen uusi, on logistiikkaa harjoitettu jo antiikin ajan Roomassa.

Logistiikka Antiikin Roomassa

Logistikas-upseeri hoitivat antiikin Roomassa sotilaiden huolto- ja raha-asioita. Tuolloin logistiikka sisälsi sotilaiden majoittamista ja kuljettamista. Lisäksi tuli järjestää armeijan huolto. Antiikin roomalaiset sotivat paljon monissa eri kohteissa, joten tuon ajan logistikas-upseereiden työsarka ei ollut sekään kovin yksinkertainen. Nykyarmeijassa logistikas-upseereita vastaavat huoltokomppaniat vääpelin johdolla.

Mitä logistikos tarkoitti muinaisessa Kreikassa?

Monet nykyajan termit juontavat juurensa muinaiseen Kreikkaan, ja kuinka ollakaan, niin myös muinaisessa Kreikassa esiintyi sana, joka viittasi logistiikkaan. Sanalla tarkoitettiin symbolista eli matemaattista logiikkaa. Yksinkertaistettuna sillä viitattiin laskutaitoon. On aika mielenkiintoista, että myös nykyaikaisissa logistisissa ongelmissa tulee laskea monia asioita, jotta oikeat tavarat saadaan toimitettua oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Tapahtumasarjaa voidaan verrata palapelin kokoamiseen, sillä niin monia asioita on otettava huomioon, jotta toimintaketju olisi sujuva ja lopputulos toivotun kaltainen.

Logistiikka sodissa

Vasta II maailmansodassa käsitettä logistiikka alettiin käyttää varsinaisesti siinä merkityksessä kuin sitä käytetään nykyään. II maailmansodan jälkeen sitä myös alettiin tarkastella tieteellisesti. Myös Korean sota, vaikutti termin käyttöön. Sotaa käytiin 50-luvulla ja se toi mukanaan suuria logistisia haasteita. Nämä haasteet nostivat logistiset ratkaisut aivan uuteen arvoonsa.

Nykyaikainen logistiikka

Logistiikka-termiä alettiin käyttää tiedotusvälineissä 1970-luvulla, joten se on suhteellisen uusi käsite. Termin käyttö vakiintui vasta 1980-luvulla. Logistiikka-käsitteen katsotaan muotoutuneen nykyiseen tarkoitukseensa varsinaisesti kuitenkin 1980-luvulla. Tuolloin käsitteen muodostumiseen vaikuttivat sen aikainen globalisaatio sekä kasvava maailmankauppa. Jos käsitettä käytetään kapeassa merkityksessään, voidaan sillä viitata yksinkertaisesti tavaroiden kuljetukseen ja varastointiin. Laajemmassa merkityksessä sillä voidaan viitata myös materiaali-, tieto- ja rahavirtojen hallintaan.

Nykyaikaiseen logistiikkaan liittyy useita erilaisia osa-alueita, kuten toiminnanohjaus, jakelu, ostotoiminta, kuljetukset, organisaatioiden toiminta sekä toimitusketjujen hallitseminen. Esimerkiksi kirjastoissa hyödynnetään nykyisin moderneja logistisia ratkaisuja, ja verkostotoiminnan kehitystyö on alalla erityisen tärkeää. Jo pelkästään pääkaupunkiseudulla kirjoja ja muita julkaisuja kuljetetaan kirjastosta toiseen asiakkaiden tehtyä varauksia. Kaiken tämän tulee toimia sujuvalla tavalla hallitusti.

Nykyaikaiset logistiset ratkaisut eivät ole suinkaan edullisia, ja niiden järjestämisessä yritys saattaa joutua turvautumaan erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja vertailee freedomrahoitus-sivusto, josta on hyvä aloittaa harkitessasi rahoituksen hankkimista projektisi kehittämiseen. Sivuston avulla erilaisten rahoitusvaihtoehtojen kilpailuttaminen onnistuu nopeasti ja helposti. Takana ovat ne ajat, jolloin lainanhakijan piti astua hattu kourassa pankinjohtajan kammioon anomaan lainaa. Nykyisin nimittäin myös lainanhakeminen onnistuu helposti netin kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Lainaa voi siis hakea vaikkapa omalta kotisohvalta käsin.

Nykyaikaisissa logistisissa ratkaisuissa hyödynnetään monia erilaisia IT-ratkaisuja. Alalla monenlaiset IT-palvelut ovatkin ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi erilaiset tukkukaupat ja tuotantolaitokset hyödyntävät monenlaisia tietojärjestelmiä, kuten toiminnanohjausjärjestelmiä sekä tuotannonohjausjärjestelmiä.

On nykyaikaa, että yrityksen käytössä on moderneja materiaalien varastointijärjestelmiä sekä materiaalien käsittelyyn liittyviä järjestelmiä. Toimitusketjuja on järkevää hallita mahdollisimman optimaalisella tavalla. Monissa tehtävissä hyödynnetäänkin moderneja tunnistusteknologioita, aluevalvontajärjestelmiä, erilaisia porttijärjestelmiä, monenlaista viestinvälitystä sekä tiedonsiirtoa. Erilaiset sähköiset palvelut sekä järjestelmäintegraatio ovat avainasemassa nykyaikaisissa logistisissa ratkaisuissa.

galore